valencià / castellano
 

Requisits dels aspirants.

1º. Els aspirants haurien d'estar escolaritzats en centres ordinaris, tal com assenyala la Resolució de 16 de febrer.
2º. Tenir vuit anys d'edat o més. També poden optar aquells alumnes que en el moment de la preinscripció tinguin set anys però que compleixin els vuit anys durant l'any 2010 .

Documentació que haurien d'aportar.

1er. Sol·licitud de preinscripció. Aquest document aquesta disponible en la secretaria del centre i en aquesta pàgina.
2ón. Informe tècnic psicopedagògic, realitzat i signat pel psicopedagog/a del centre escolar on es trobi escolaritzat l'alumne/a, pel servei Psicopedagògic Escolar de la zona, o pel gabinet Municipal autoritzat corresponent. El model d'aquest document s’estableix en la Resolució de  16 de febrer i està disponible en la secretaria del centre i en aquesta pàgina.
3er. Certificat de minusvalidesa. També s'admet el resguard de la seva sol·licitud.
4t. Una autorització per escrit de les pares, mares o tutors legals dels alumnes aspirants. Un model d'aquesta autorització está disponible en la secretaria del centre i en aquesta pàgina. Per a garantir la confidencialitat de les dades, tota la informació relativa als alumnes amb necessitats educatives especials es guardarà i solament estarà a l'abast dels professionals que ho precisin.