valencià / castellano
 
TORNAR

20. Pla d'autoavaluació del Conservatori i resultats obtinguts..

L’avaluació interna del funcionament integral del CPMT, és una de les màximes prioritats per
a obtindre la millora dels resultats acadèmics i a més la millora integral de tots els processos
del centre.
En tot cas i en consonància amb la reforma en la LOMQE, ficarem un major èmfasi en
l’avaluació dels resultats (out-puts), com la millor eina per a mesurar el nivell d’èxit de
l’alumnat del CPMT.

 1. PROCEDIMENT PER A MESURAR ELS RESULTATS ACADÈMICS DE L’ALUMNAT.
  a) La jefatura d’estudis elaborarà durant el primer trimestre de cada curs, un informe
  detallat dels resultats acadèmics concretats per ensenyaments, curs, i assignatura. En
  este estudi s’estableix el nombre d’aprovats i suspesos, i els seus respectius percentatges.
  També reflectirà l’evolució d’estos resultats respecte als anys anteriors.
  El Consell Escolar i el Claustre de Professors/es valoraran estes dates en sessions plenàries, i establiran accions de millora quan es detecten disfuncions.
  Este document té els següents punts:
  1. Resultats acadèmics del curs escolar corresponent. EE.EE.
  2. Resultats acadèmics del curs escolar corresponent. EE.PP.
  3. Evolució de l’alumnat inscrit a les proves d’ingrés des del curs 2000/2001 fins ara.
  4. Resultats de l’alumnat del CPMT en les proves d’accés als ensenyaments professionals.
  5. Llocs escolars totals del curs escolr corresponent.
  6. Alumne del centre que no continuen estudis per al curs escolar següent.
  7. Alumnes que han finalitzat els ensenyaments professionals. Estadística de l’ingrés als
  ensenyaments superiors.
  8. Exàmens extraordinaris. Estadística de l’alumnat que es presenta a l’exàmen.
  9. Estadística de les dades de matriculació en quant al génere.
  10. Alumnat de nacionalitat estrangera.
  Adjuntem Annexe 1
  b) El vicedirector, elaborarà durant el primer trimestre de cada curs, un informe
  detallat dels resultats de les proves d’ingrés als EE.EE en el curs escolar anterior,
  per determinar si l’alumnat que va obtindre les millors puntuacions en estes proves, ha cursat el 1er d’EE.EE. amb puntuacions semblants al resultat d’estes.
  D’eixa manera cada any s’avalua l’efectivitat de la prova d’ingrés.
  La CO.CO.PE valorarà estes dades en sessions plenàries, i establirà accions de millora quan es detecten disfuncions.
  Adjuntem Annexe 2
  c) La jefatura d’estudis elaborarà durant el primer trimestre de cada curs, unes estadístiques corresponents als resultats de les proves d’accés als EE.PP., on consta
  la valoració dels diferents grups que accedeixen a les proves: aspirants amb edat idònia, aspirants majors de l’edat idònia, alumnes del CPMT aprovats i suspesos en les convocatòries de juny i setembre, i diferenciats per especialitats.
  D’eixa manera cada any podem disposar de les dades necessàries per a determinar les actuacions adients.
  Adjuntem Annexe 3
 2. AVALUACIÓ INTEGRAL DEL FUNCIONAMENT DEL CENTRE.
  El CPMT farà una avaluació integral del centre durant tot el curs, completant este procés
  amb la redacció de la memòria final que serà un autèntic document d’avaluació, on tots els aspectes fonamentals de la vida del centre, quedaran avaluats.
  Els òrgans de govern i els de coordinació docent avaluaran trimestralment l’aplicació de la
  PGA i els diferents apartats de la mateixa. Per la qual cosa serà obligatori incorporar als
  punts de l’orde del dia de les diferents convocatòries, un que cite textualment: “Avaluació de la pga, en el trimestre que es convoca”. Esta avaluació processal ens permetrà actualitzar, i adaptar les decisions adients per a la millora continua en tots els aspectes relacionats amb el CPMT
  Al finalitzar el curs i seguint el què estableix la normativa vigent, l’equip docent elaborarà
  la memòria de final de curs. Esta memòria tindrà els següents apartats (Memòria del curs
  2013/2014):
  1. Dades i estructura del centre.
  2. Informe de la Direcció del centre.
   2.1. Renovació de la segona meitat del Consell escolar.
   2.2. Estadística i valoració de les promocions, proves d’accés i matrícula del curs anterior.
   2.3. L’aplicació del projecte educatiu “TMTD” i el funcionament del grup d’investigació.
   2.4. Canvi a I.P. i LLiurex.
   2.5. Projecte d’avaluació en Conservatoris.
   2.6. Premi del CPM de Torrent en la OEI.
   2.7. Reunions de directors dels CPM amb el Director General d’Ensenyaments de Règim
   Especial.
   2.8. Situació de la Gestió Econòmica.
  3. Avaluació del compliment i aplicació dels objectius i finalitats del projecte educatiu
   de centre.
   3.1. El compliment de la visió, missió i els valores del PEC.
   3.2. Les relacions amb l’entorn i les Institucions.
   3.3. Anàlisi de la convivència interna.
  4. Avaluació del compliment i aplicació de la PGA.
   4.1. Compliment dels objectius general de la PGA
   4.2. Avaluació de les sessions d’avaluació.
   4.3. Proves i exàmens.
   4.4. Mesures d’atenció a la comunitat educativa.
   4.5. Seguiment del diferents itineraris i terminis establerts a la PGA.
   4.6. Horaris generals del professorat.
  5. Avaluació i memòria del funcionament dels òrgans de govern col·legiats.
   5.1. Calendaris de reunions.
   5.2. Consell Escolar
   5.3. Claustre de professors.
  6. Avaluació del funcionament dels òrgans de coordinació didàctica
   6.1. La CO.CO.PE
   6.2. Els departaments didàctics.
  7. Avaluació del Pla d’activitats complementàries, extraescolars, i pràctiques formatives i la programació cultural.
   7.1. Valoració general de la programació cultural.
   7.2. Avaluació i valoració de les audicions d’aula i altres activitats extraescolars.
   7.3. Col·laboracions amb altres entitats amb la cessió del saló d’actes i altres espais educatius.
   7.4. Cursos de formació de l’alumnat.
   7.5. Memòria de la proposta al programa d’innovació per a la lluita contra el fracàs escolar.
   7.6. Blog del Conservatori Enharmonia-cpmt.es.
  8. Pla anual de formació del professorat.
   8.1. Annex d’aplicació del PAF.
   8.2. Memòria econòmica.
   8.3. Factures del PAF.
   8.4. Relació dels professionals.
   8.5. Informe de valoració del Claustre.
  9. Àrea administrativa.
   9.1. La gestió econòmica
   9.2. Centres adscrits.
   9.3. Gestió del PAS.
   9.4. Procediment de matrícula.
   9.5. Mesures d’informació a la comunitat educativa.
  10. Avaluació del procés d’ensenyament-aprenentatge. Informes d’avaluació d’aula.
   Recopilació de les memòries del professorat.
  11. Conclusions. Propostes de millora i agraïments.
   Esta memòria en el punt 10, incloura l’evaluació que cada professor/a fa del funcionament
   integral de l’aula durant el curs. Este document tindrà els següents apartats:
   1. Estadístiques
    1.1. Estadístiques de l’alumnat EE.EE.
    1.2. Estadístiques de l’alumnat EE.PP.
    1.3. Estadístiques de l’alumnat. (Baixes, promocions, proves)
   2. Compliment de la programació.
    2.1. Alumnat que ha complit els objectius.
    2.2. Alumnat que no ha complit els objectius.
    2.3. Alumnat que mereix menció individualitzada.
   3. Altres activitats
    3.1. Audicions. dades generals i propostes de millora.
    3.2. Avaluacions dades generals i propostes de millora.
    3.3. Proves d’accés a EE.PP. Anàlisi dels resultats.
    3.4. Altres activitats acadèmiques.
   4. Activitats formatives, complementàries i extraescolars.
    4.1. Cursos de formació.
    4.2. Intercanvis, concerts extraordinaris i altres activitats.
   5. Acció tutorial. (Gràfiques)
   6. Avaluació dels recursos del centre. (Gràfiques)
  12. Estes memòries seran analitzades i aprovades pel claustre i el consell escolar. S’ identificarà
   aquelles àrees de millora detectades, que s’incorporaran a la PGA del curs següent com a
   objectius a aconseguir.
   D’esta manera el CPMT articularà un procés continu d’avaluació, detecció d’ àrees de millora
   i línies específiques d’actuació, en una espiral de millora continua
   Adjuntem Annexe 4
 3. AVALUACIONS DEL CLAUSTRE SOBRE PUNTS ESPECÍFICS:
  Des de l’any 2011, el CPMT porta a terme avaluacions extraordinàries sobre aspectes concrets que la direcció del centre determina com a importants per a què el professorat es manifeste. Cada curs escolar es planteja noves temàtiques a avaluar.
  Esta avaluació es fa mitjançant una aplicació informàtica, d’obligatori compliment, però que permet ser anònima. L’ultim curs escolar s’ha valorat els següents punts:
  Valoració de la setmana d’aules obertes.
  Valoració e la promoció de curs.
  Valoració de l’activitat d’Avaluació en Conservatoris.
  Valoració de la tasca de l’orientador.
  Propostes de millora a tots els aspectes valorats.
  Esta avaluació es fa mitjançant ítems enumerats de l’1 a 5, i els resultats consten en la PGA del curs següent com a objectius a aconseguir.