valencià / castellano
 
TORNAR

16. Normes generals i terminis per a la matriculació en el centre

16.1 SOL·LICITUDS DE CANVI DE PROFESSORAT.
Per acord del Consell Escolar, els professors/es d’especialitat instrumental i de cant amb destí definitiu i comissió de serveis podran presentar als caps d’estudis, llistats amb alumnat que tindrà preferència alhora de matricular-se en els torns d’eixe professor/a al mes de juliol. Esta preferència pretén evitar que el màxim nombre d’alumnes canvien cada any de professor/a.
Naturalment els alumnes hauran d’estar d’acord en seguir amb eixe professor/a.
No obstant, s’obri un termini per a que quan hi hagen vacants en els llistats d’estos professors qualsevol alumne/a puga sol·licitar ser inclòs en ella.
Termini de presentació de sol·licituds: 2 i 3 de setembre de 2015. Resolució: 4 de setembre de 2015.
Criteris per a l’adjudicació: si hi ha menys o igual nombre d’aspirants que vacants s’adjudicaran directament. Si hi ha menys vacants que aspirants tindran preferència els qui estiguen cursant un curs més elevat, en segon lloc els que tinguen millor nota en l’assignatura d’instrument o cant i si continués l’empat es dirimiria per sorteig.
En cas d’existir vacant en el professor/a desitjat en el moment de la matriculació, es podrà realitzar el canvi, sense haver una sol·licitud prèvia.

16.2 TERMINI DE LA MATRÍCULA GENERAL DEL CENTRE EN JUNY- JULIOL.
Del 22 de juny al 6 de juliol de 2015 es matricularan els alumnes del centre d’ensenyaments elementals i professionals que hagen aprovat tot el curs.
Segons l’acord del Consell Escolar la matrícula començarà pels alumnes de primer curs (repetidors) d’ensenyaments elementals, fins als de sisè d’ensenyaments professionals que seran els últims d’este termini.

16.3 TERMINI MATRÍCULA DE L’ALUMNAT D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS QUE PARTICIPA EN LA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JULIOL:
- 13 i 14 de juliol.

16.4. TERMINIS DE MATRÍCULA GENERAL DEL CENTRE EN SETEMBRE.
Les dates de matriculació per a l’alumnat que es relaciona seguidament , seran les que marque l’Administració Educativa.
El CPM de Torrent, publicarà la convocatòria d’estes proves en el mes de maig de 2015.
-Alumnes que hagen superat les proves d’accés als ensenyaments professionals convocatòria de juny i setembre.
-Alumnes que ingressen i accedeixen als ensenyaments elementals.
-Alumnes que sol·liciten trasllat d’expedient als ensenyaments elementals i professionals, reingrés al centre i ampliació o canvi d’especialitat ,i alumnes que superen la prova d’ingrés i accés als ensenyaments elementals i d’accés als ensenyaments professionals en altres conservatoris, i no tenen lloc escolar en eixos centres i ens sol·liciten matricular-se.