valencià / castellano
 
TORNAR

14. Proves d'accés i ingrés al conservatori

Segons la Circular informativa 5/2014 de 28 de maig de la Direcció General d’Ensenyances de Règim Especial, els conservatoris de titularitat de la Generalitat Valenciana, realitzaran la previsió de places provisionals, prioritzant les ensenyances professionals sobre les elementals.
Atenent a l’autonomia organitzativa de cada centre, el Consell Escolar seguint els criteris pedagògics establerts pel claustre de professors/es, regularà la manera i els criteris de dis- tribució de les places vacants entre els diferents cursos dels ensenyaments professionals i elementals.

14.1. SOL·LICITUD ALUMNAT MENOR DE L’EDAT ORDINÀRIA, ENSENYAMENTS ELEMENTALS I PROFESSIONALS.
Sol·licitud dirigida a la Direcció General d’Ordenació i Centres Docents, de l’1 de febrer al 30 d’abril de l’any natural de realització de les proves d’accés. Segons l’article 7.1 de l’Orde 28/2011 (annex II)

14.2. PROVES D’INGRÉS A PRIMER I DIFERENT CURS DELS ENSENYAMENTS ELEMENTALS. (PER A L’ALUMNAT AMB EDAT IDÒNIA I MAJOR O MENOR).
Les proves d’ingrés als ensenyaments elemental regulades en esta PGA, estan en consonàn- cia amb l’article 7, 8 i 9 del Decret 159/2007, l’Orde 28/2011 i el RRI del CPM de Torrent.
Les dates d’inscripció i realització de les proves d’aptituds seran les que marque l’Administració Educativa.
El CPM de Torrent, publicarà la convocatòria d’estes proves en el mes de maig de 2015.

14.3. PROVES D’ACCÉS A PRIMER I DIFERENT CURS DELS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS. CONVOCATÒRIES DE JUNY I SETEMBRE.
Les proves d’accés als ensenyaments professionals regulades en esta PGA, estan en con- sonància amb els articles 9, 10, 11 i 12 del Decret 158/2007, l’Orde 28/2011 i el RRI del CPM de Torrent.
Les dates d’inscripció i realització de les proves d’accés als ensenyaments professionals, seran les que marque l’Administració Educativa.
El CPM de Torrent, publicarà la convocatòria d’estes proves en el mes de maig de 2015.