valencià / castellano
 
TORNAR

8. Avaluació de l'alumnat

L’avaluació de l’alumnat es realitzarà seguint els termes expressats en l’article 14 del Decret 159/2007 i de l’article 15 del Decret 158/2007.

8.1 Sessions d’avaluació

 • Trimestrals
  • Primera avaluació: 10 i 11 de desembre de 2014.
  • Segona avaluació: 12 i 13 de març de 2015.
  • Tercera avaluació: 4 i 5 de juny de 2015.
 • Anticipades
  • Avaluació ordinària alumnes de 5é i 6é: 29 de maig de 2015. (Termini solicitud de la petició de l’avaluació anticipada ordinària: 4 al 8 de maig de 2015)
  • Avaluació extraordinària alumnes de 5é i 6é: 30 de juny de 2015. (Termini solicitud de la petició de l’avaluació anticipada ordinària: 15 al 19 de maig de 2015)

8.2 Ampliacions de matrícula.

Segons l’article 25 de la Orde 28/2011 de 10 de maig, les ampliacions de matrícula queden regulades de la següent manera:

 1. L’alumnat que tinga l’edat establida per a cursar, amb caràcter ordinari, les ensenyances elementals o professionals de Música, o bé una edat inferior, només podrà realitzar una única ampliació de matrícula. L’ampliació implicarà la matrícula en el curs que li corresponga a l’alumne o alumna, i simultàniament en el curs immediatament superior.
 2. L’alumnat que, en un determinat moment, supere l’edat establida per a cursar les ensenyances elementals o professionals amb caràcter ordinari podrà realitzar més d’una ampliació de matrícula. Les ampliacions de matrícula no quedaran limitades únicament al curs immediatament superior, de manera que l’alumne o alumna podrà matricular-se en un o més cursos superiors simultàniament. Si, com a conseqüència de les ampliacions de matrícula i la superació dels cursos superiors de què consten les ampliacions de matrícula, l’alumne o alumna promociona fins a un curs que li permeta finalitzar les ensenyances amb l’edat establida amb caràcter ordinari, o bé amb una edat inferior, l’alumne o alumna es regirà segons el que disposa l’apartat anterior.
 3. L’alumnat que curse ensenyances elementals o professionals de Música  i que desitge matricular-se en més d’un curs simultàniament, haurà de complir els requisits següents:
  1. Superar una avaluació de totes i cada una de les assignatures, sempre que estes no hagen sigut superades amb anterioritat, del curs o cursos anteriors a aquell a què es vol promocionar.
  2. Tindre una nota mitjana mínima de nou punts en l’expedient acadèmic.
  3. Disposar d’una nota mitjana mínima de nou punts en les assignatures d’instrument principal o veu ja superades,
  4. Haver obtingut una qualificació mínima de set punts en totes i cada una de les assignatures ja superades.
 4. L’alumnat o els seus representants legals, si és menor d’edat, podran sol·licitar l’ampliació de matrícula davant del director. El termini per a sol·licitar les ampliacions de matrícula en cada curs escolar serà fins l’1 de desembre de l’any en curs.
 5. Després de la recepció de la sol·licitud en el centre, l’equip docent de l’alumne o alumna, coordinat pel tutor o tutora, emetrà un informe on farà una valoració de les capacitats de treball i progrés manifestades per l’alumne o alumna des del principi del curs, la seua assistència regularà totes les assignatures, la maduresa i el desenrotllament, segons la seua edat i curs, així com la responsabilitat d’este en les activitats de grup. L’equip docent entregarà a la direcció del centre l’informe, on constarà la firma de tot el professorat que forma part de l’equip docent de l’alumne o alumna, que certificarà si compleix o no els objectius proposat si posseeix els coneixements necessaris per a promocionar al curs o cursos sol·licitats. Este informe es complimentarà durant la sessió de la primera avaluació.
 6. Així mateix, prèviament a la firma de l’informe per part de l’equip  docent serà preceptiu mantenir una reunió informativa amb l’alumne o alumna, o amb els seus representants legals si és menor d’edat, sobre les conseqüències acadèmiques que es deriven de fer efectiva l’ampliació de matrícula.
 7. Una vegada emès l’informe de l’equip docent, mantinguda la reunió amb l’alumne o alumna, o bé amb els seus representants legals, i comprovada la documentació, la direcció del centre emetrà un informe fent constar que el centre disposa de recursos per a atendre l’ampliació de la matrícula de l’alumne o alumna sense derivar en un increment de la plantilla del professorat.
 8. Tota la documentació esmentada anteriorment serà remesa al Consell Escolar qui desestimarà o estimarà les sol·licituds presentades. Contra les resolucions dictades en els conservatoris, cabrà interposar un recurs d’alçada davant l’òrgan jeràrquic superior d’aquell que va dictar l’acte administratiu.

8.3 Renúncia de matrícula.

Les renuncies de matrícula es podran realitzar abans del  15 de març de 2015.

8.4 Criteris de recuperació d’assignatures pendents.

Els alumnes podran passar de curs amb assignatures pendents (una als ensenyaments elementals i dos als ensenyaments professionals).

Els criteris de recuperació seran els següents:

 1. El professors/es de les assignatures pendents decidiran, en qualsevol moment del curs, quan les superen, mitjançant l’aplicació de l’avaluació continua.
 2. Els procediments d’avaluació seran els que cada professor tinga en les seues programacions didàctiques. Preferentment observació directa per a les assignatures instrumentals i proves per a les teòriques.
 3. El professor ho reflectirà a les actes parcials i finals d’avaluació. També ho comunicarà al Cap d’estudis i  aquest a la secretaria del centre.
 4. Els caps d’estudis elaboraran un llistat actualitzat amb una relació detallada dels alumnes que han recuperat les assignatures.

8.5 Calendari de recuperacions al mes de juliol.

Els alumnes dels ensenyaments professionals amb assignatures no aprovades a les avaluacions de juny podran presentar-se a les proves extraordinàries que se celebraran al mes de juliol.

Serà el professor/a de cada assignatura l’encarregat d’organitzar estes proves aplicant els criteris  i procediments d’avaluació establerts en la seua programació i  el projecte educatiu del centre.

Data de les proves: 8 de juliol de 2015.