valencià / castellano
 
TORNAR

3. OBJECTIUS GENERALS DEL CURS 2014-2015.

Una vegada realitzada una avaluació de diagnòstic del funcionament del centre en alguns dels àmbits més importants, a més del coneixement exhaustiu del projecte educatiu del centre, podem identificar les àrees de millora.

Per a millorar estes àrees es necessari materialitzar les nostres gestions en plans d’actuació concrets.

Per a la determinació dels objectius del curs 2014/15 hem considerat els següents aspectes:
-Les avaluacions realitzades pel conjunt del claustre en les memòries finals i els documents
d’autoavaluació.
-Les conclusions i opinions manifestades en el Consell Escolar i el Claustre de professors en juny i juliol d’enguany en el context de l’avaluació del curs passat.
-Els termes del projecte de direcció que sustentarà l’acció i la gestió d’este equip directiu. A continuació enumerem els objectius que pretenem aconseguir:

A) RESPECTE AL PROJECTE EDUCATIU.

1. Modificar i actualitzar el Reglament de Règim Intern, segons marca la resolució de 25 de
juliol de 2014. (Instruccions en matèria d’Ordenació Acadèmica)
2. Modificar i actualitzar el Pla de Convivència, segons marca l’ordre 62/2014 de 28 de juliol.
3. Modificar i actualitzar el Pla d’Acció Tutorial, segons marca la resolució de 25 de juliol de 2014.
4. Propiciar la qualitat dels aprenentatges per a que siguen significatius i vàlids en el context
de la societat del coneixement.
5. Propiciar una educació musical de qualitat, individualitzada, en funció de l’interès de l’alumnat, sense perdre la perspectiva professional d’estos ensenyaments.
6. Adquirir les competències professionals que permeta a l’alumnat l’exercici professional de la música, i l’accés als ensenyaments superiors de música.
7. Centrar els nostres esforços sobre la millora dels resultats i rendiments de l’alumnat com l’element fonamental de qualitat educativa.
8. Seguir treballant en un sistema d’indicadors dels resultats de l’alumnat que ens indique amb claredat el nivell d’eficiència del projecte educatiu: taxa d’idoneïtat, taxa d’abandonament dels ensenyaments, taxa d’excel·lència, etc.
9. Avançar en la implantació de les noves tecnologies i aplicar-les al funcionament global del centre i a la gestió de l’aula per part del professorat.

B) RESPECTE A LA GESTIÓ ECONÒMICA I DELS RECURSOS GENERALS DEL CENTRE.

1. Adaptar el funcionament del centre als recursos actuals sense que supose una alteració substancial del funcionament del centre.
2. Sensibilitzar al conjunt de la comunitat educativa sobre les dificultats actuals i demanar
la col·laboració de tots i totes per què la qualitat educativa no es veja perjudicada.
3. Seguir buscant noves alternatives de finançament per compensar les mancances actuals.
4. Mantenir fins on siga possible, les col·laboracions amb altres institucions per dur endavant els projectes conjunts: Ajuntament, Auditori, etc.
5. Millorar l’organització, ubicació i disponibilitat dels recursos generals del centre per faci- litar la seua utilització normalitzada.

C) RESPECTE A LA PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL.

1. Adaptar la P.G.A. a les exigències de la Resolució de 25 de juliol de 2014.
2. Adaptar les programacions didàctiques a la nova normativa.
3. Seguir millorant l’organització de les activitats extraescolars i la seua incardinació. normalitzada en el funcionament de les classes lectives.
4. Seguir en la línia de millora dels processos de comunicació entre el professorat a partir del funcionament dels departaments didàctics i la comissió de coordinació pedagògica.
5. Augmentar la implicació de tota la comunitat educativa en l’aplicació d’esta Programació
General Anual.
6. Millorar en la difusió de les activitats que es realitzen al centre, tant internament, com a l’exterior.
7. Treballar en el projecte educatiu “Tots músics, tots diferents” en el present curs.
8. Aconseguir la integració ràpida i identificació amb el projecte dels nous membres de la
comunitat educativa (professorat, alumnat, etc.).
9. Mantenir i millorar les activitats i actuacions consolidades en les Programacions Generals
Anuals anteriors.
10. Avaluar el funcionament general del centre que inclourà al conjunt dels agents i pro- cessos implicats i establir mecanismes i procediments d’avaluació continua i permanent.
11. Mantenir i millorar tots els procediments ordinaris del centre: avaluacions, matriculació, horaris generals, etc. Amb l’objectiu que la gran quantitat de projectes extraordinaris no alteren el funcionament natura li quotidià del conservatori.
12. Continuar la projecció externa i les relacions amb el major nombre d’institucions.
13. Millorar la convivència interna i les relacions entre els diferents sectors educatius.