valencià / castellano
 
TORNAR

1. Introducció

La Programació General Anual és un document que planifica tots els aspectes de la vida d’un centre educatiu durant un curs escolar. Planificació entesa com un exercici de previsió i an- ticipació de l’acció amb la intenció de desenvolupar totes les activitats i accions de manera coordinada, estimulant el treball en equip i informant a tots els membres de la comunitat educativa. Redueix la improvisació i facilita una gestió ordenada i amb criteris predetermi- nats.

La planificació està lligada sense dubte a la qualitat educativa.

La Programació General Anual també és un document d’autonomia del centre. Reflexa la nostra llibertat per tal d’organitzar-nos d’una manera determinada en terrenys tan diversos com les activitats complementàries, ordenació acadèmica, organització general del cen- tre, etc. En este sentit, es aprovada pel Consell Escolar i pel Claustre de professors. El seu contingut està regulat pels decrets i resolucions de funcionament deixant un ampli marge d’actuació al centre educatiu.

La P.G.A també és un document de participació ja que, quan s’elabora, reflexa les aporta- cions de tots i totes. També promou esta participació en la seua aplicació i avaluació. Aug- menta la cultura de centre i la identificació amb el projecte educatiu.
Per finalitzar dir que sobre tot és un instrument efectiu d’avaluació que ens permet millorar i corregir els errors produïts al curs anterior. La seua avaluació ha de ser continua, global i integral, realitzada a més a més per tots els sectors i els diferents òrgans de govern i coor- dinació.