valencià / castellano
 

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL CURS 2014/2015.

Aquesta Programació General Anual ha estat aprovada pel Consell Escolar i el Claustre de Professors/es. És un document vinculant per a tots els membres de la Comunitat Educativa i inspira la gestió de tots els processos educatius i administratius.
Serà avaluada pels òrgans de govern del centre i també pels òrgans de coordinació didàctica, que donat el cas podrien modificar.
Cal advertir que esta programació no té caràcter convocant. Serà preceptiva la convocatòria específica de cadascuna de les reunions dels òrgans col·legiats i també dels diferents terminis administratius, per la qual cosa si procedira es podrien modificar les dates ací establertes. 

La Direcció

Índex:
1.- Introducció. obri una finestra amb el punt 1
2.- Conclusions de les avaluacions realitzades del curs 2013/2014.
3.- Objectius generals del curs 2014/2015. obri una finestra
4.- Estructura organitzativa.
5.- Calendari Escolar del curs 2014-2015.
6.- Calendari de reunions dels òrgans de govern.
7.- Calendari de reunions dels òrgans de coordinació didàctica.
8.- Avaluació d l'alumnat.
9.- L'acció tutorial.
10.- Activitats extraescolars, complementàries i pràctiques formatives.
11.- Premis Professionals de Música.
12.- Guia del professorat
13.- Àrea administrativa.
14.- Proves d'accés i ingrés al conservatori.
15.- Proves d'obtenció directa del certificat dels enseyaments elementals.
16.- Normes generals i terminis per a la matriculació en el centre.
17.- Accés de l'alumnat al projecte educatiu "Tots músics, tots diferents".
18.- Adjudicació de vacants sobrevingudes.
19.- Pla de formació del professorat.
20.- Pla d'autoavaluació del Conservatori i resultats obtinguts.
21.- Mesures d’atenció, orientació i informació als membres de la comunitat educativa.
22.- Informació de l’ampa del conservatori.

P.G.A. 2014-15 en format PDF. accés a la PGA