valencià / castellano
 

En aquest apartat posem a la vostra disposició tota la legislació relativa als ensenyaments musicals

  • Resolució de 15 de juny, per la que es fixa el calendari escolar per al curs 2012-2013,
  • ORDE 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'admissió, l'accés i la matrícula, així com els aspectes d'ordenació general, per a l'alumnat que curse les ensenyances elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana.
  • Resolució de 26 d'abril, per la que es fixa el calendari escolar per al curs 2011-2012,
  • Resolució de 28 de setembre de la D.G. d'Ordenació i Centres Docents, convocant els premis professionals de música en les fases conservatori professional i autonòmica,
  • Reial Decret 242/2009, de 27 de febrer, pel que s'estableixen convalidacions entre els ensenyaments professionals de Música i de Dança i l'Eduació secundaria obligatoria i el Batxillerat.
  • Decret 158/2007 pel que s'estableix el curriculum de les ensenyances professionals de música i es regula l'accès a estes ensenyances.
  • Decret 159/2007 pel que s'estableix el curriculum de les ensenyances elementals de música i es regula l'accés a estes ensenyances.
  • RESOLUCIÓ de 26 de març del 2010 de la Direcció General d’Ordenació i Centres Docents, per la qual es dicten instruccions per a les proves d’accés a cada curs, diferent del primer, de les ensenyances professionals de música, en els centres degudament autoritzats per a impartir ensenyances professionals de música en la Comunitat Valenciana.