valencià / castellano
 

El projecte educatiu “Tots músics, tots diferents” ha segut autoritzat per la Conselleria d’Educació des del curs 2004/05. És un projecte experimental que permet l’escolarització d’alumnat amb necessitats educatives especials als ensenyaments elementals de música per primera vegada en el nostre país. Actualment 14 alumnes estan inscrits al programa.

Per ordre de la direcció del centre, s’obri el període d’inscripció per al projecte educatiu “Tots músics, tots diferents”.
El termini de preinscripció serà el mes de maig de 2015.
Aquesta preinscripció es realitzarà d’acord amb els següents termes:

  1. REQUISITS DELS ASPIRANTS:

1.- Els aspirants han d’estar escolaritzats en centres ordinaris, tal com assenyala la Resolució del Director General.
2.- Tenir entre 8 i 12 anys d’edat, complits l’any natural d’inici i de finalització, respectivament, de les ensenyances. L’inici de les ensenyances elementals amb menys de 8 anys o més de 12, s’entendrà com a excepcional.
3.- Estar en possessió del certificat de minusvalidesa.

  1. DOCUMENTACIÓ QUE HAURAN D’APORTAR.

1.- Sol·licitud de preinscripció. Aquest document esta disponible en la secretaria del centre i en submenu formularis del menu superior.
2.- Informe tècnic psicopedagògic, realitzat i signat pel psicopedagog/a del centre escolar on es troba escolaritzat l’alumne/a, pel servei Psicopedagògic Escolar de la zona, o pel gabinet Municipal autoritzat corresponent. El model d’aquest document s’estableix en la Resolució del projecte “TMTD”, disponible a la secretaria del centre i en submenu formularis del menu superior.
3.- Certificat de minusvalidesa. També s’admet el resguard de la seua sol·licitud.
4.- Autorització dels pares/mares o tutors legals dels alumnes aspirants. Model disponible en la secretaria del centre i en submenu formularis del menu superior.
És convenient contactar amb el coordinador del projecte abans d’emplenar la documentació:
Coordinador: Rubén Herrero
e-mail: coordinadortmtd@cpmt.es