valencià / castellano
Tornar a la pàgina anterior
Tornar  

Criteris per a les proves d’accés als ensenyaments elementals.

 1. Segons l’ORDE 28/2011 de 10 de maig, per a accedir per primera vegada al Conservatori s’ha de fer una prova d’aptituds.
 2. En el CPMT esta prova s’organitza en dues fases:
  1. La 1ª valora les aptituds.  70% de la nota. És a dir màxim 7 punts.
  2. La 2ª valora l’edat idònia. Amb este barem:
   • 7 anys o menys.- 1’5 punts (Amb autorització de l’Administració Educativa)
   • 8 anys.- 3 punts
   • 9 anys.-  1’5 punts
   • 10 anys.- 1 punt
   • 11 anys.- 0’5 punts
   • 12 anys.- 0 punts (o més de 12 amb autorització del C.Escolar)
  3. Les proves es realitzen de manera individualitzada.
  4. Es considerarà aprovat si se supera la qualificació de 3 punts en la nota final.
  5. En cas d’empat es desempata amb els següents criteris:
   • 1º Menor edat de l’aspirant (segons el seu any de naixement)
   • 2º Menor diferència entre la qualificació més alta i la més baixa  dels apartats a) i b) de l’exercici 1 de la prova.
   • 3º En cas de coincidir l’empat es resoldrà per sorteig en l’acte públic d’adjudicació de les places. 
  6. Els aspirants majors de l’edat idònia quedaran qualificats en un llistat diferent.

PUBLICACIÓ DE LES LLISTES D’APROVATS

 1. Els resultats provisionals  de la prova es publicaran probablement al dia següent de la prova: en els taulons, pàgina web (www.cpmt.es). Les persones interessades podran interposar reclamació contra el llistat provisional en el termini de tres dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació, per mitjà d’un escrit dirigit a la direcció del centre. Una vegada resoltes les reclamacions, la direcció publicarà el llistat definitiu d’aspirants.

ADJUDICACIÓ DE VACANTS

 1. L’elecció i adjudicació de places escolars es realitzarà per mitjà d’un procediment públic.
 2. Amb una antelació mínima de 48 hores abans de l’inici del procediment públic d’adjudicació, es publicarà un llistat amb l’oferta de llocs escolars vacants.
 3. En l’acte d’adjudicació (el pare, mare o tutor legal) s’haurà d’acreditar mitjançant el DNI.
 4. S’anirà triant les places per ordre de puntuació fins que s’esgote la llista.
 5. Es poden triar dos instruments en llista d’espera. Si es matriculen no poden estar en cap de llista d’espera ni canviar d’instrument.
 6. L’alumne que ja està matriculat al centre, no pot tornar a fer la prova d’accés.