valencià / castellano
 

Eleccions Consell Escolar 2015.

El proper dia 26 de novembre de 2015 se celebraran les eleccions dels membres del consell escolar per a la renovació de la primera meitat del consell del Conservatori Professional de Música de Torrent.
Es procedirà a la selecció de:
2 professors/es
2 alumnes
Els interessats/des podran dirigir-se a la direcció d’este centre, per a sol·licitar la informació que precisen.

Esperem una gran participació per a garantir i enfortir la democràcia al nostre centre.

Junta Electoral

 • Presidenta de la Junta Electoral: Francisca Blanch Piqueras
 • Vocal representant del sector dels professors/es/Secretària: Mª Carmen Fortea Manzano.
 • Vocal representant del sector de pares/mares: Laura Llorca Penella.
 • Vocal representant del sector de alumnes: Blanca García Cubillos.
 • Vocal representant del sector de PAS: Miguel Angel López Gómez.

Calendari d'actuacions:

La Junta Electoral del Conservatori Professional de Música de Torrent, constituïda per a regular i ordenar la renovació de la segona meiotat del Consell Escolar de Centre, en la reunió celebrada el dia 7 d'octubre estableix el calendari electoral en els següents termes:

 1. Termini d'admissió de les candidatures dels sectors d'alumnes/as, professorat: Del 2 fins al 13 de novembre de 2015.
 2. Publicació del llistat provisional de candidats: 16 de novembre de 2015.
 3. Termini per a reclamacions a la llista provisional de candidats: El 17 de novembre de 2015.
 4. Termini per a resoldre la junta electoral les possibles reclamacions: El 18 de novembre de 2015.
 5. Eleccions: 26 de novembre de 2015.
 6. Proclamació dels candidats electes: 4 de desembre de 2015.
 7. Sessió constitutiva del consell escolar: 14 de desembre de 2015.

Publicació censos electorals provisionals

La Junta Electoral del Conservatori Professional de Música de Torrent,
ACORDA:
1.- Publicar els CENSOS PROVISSIONALS dels sectors de l’alumnat.
2.- Establir un termini des de la publicació dels censos (dia 13 d’octubre de 2015),  fins al 2 de novembre de 2015, els quals passaran a ser DEFINITIUS.
En este termini s’admetran les reclamacions pertinents.